ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Телеграм Едженсі» (код ЄДРПОУ – 44529337), далі - "Виконавець", зареєстроване відповідно до законодавства України, керуючись Цивільним кодексом України, пропонує необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - Договір). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, проведення оплати є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Виконавцем персональних даних Замовника(ів). Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна на сайті Виконавця (https://telegram.agency/ru/). Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.
1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Послуги — набір консультаційних, рекламних послуг, які надає Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором. 1.2. Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору та політики конфіденційності, що відбувається на момент оплати послуг Виконавця. 1.3. Замовник — повністю дієздатна фізична особа та/або юридична особа, яка вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, та сплатила вартість Послуг. 1.4. Сторони - Виконавець та Замовник.
1.5. Послуги — Виконавець самостійно, або із залученням третіх осіб може надавати Замовнику окремо та/або в комплексі наступні послуги (роботи):
- створення, модерація та адміністрування інтернет-сторінок (груп, спільнот, каналів) на будь-який із інтернет-платформ;
- розробки рекламних ідей та формулювання рекламних планів, стратегій та кампаній, заснованих на маркетингових планах Замовника;
- генерація контенту в тому числі в мережі інтернет, на веб-ресурсах та сторінках;
- інтеграція у відеопродукти торгових марок та/або продукції Замовника;
- надання рекламних послуг задля залучення й утримання клієнтів;
- розміщення відеопродуктів, зображень, фоторобіт та текстових інформаційних повідомлень на медіаплощадках, в т.ч. Виконавця;
- Взаємодія із третіми особами відносно розміщення, просування, рекламування бренду, товарів і послуг Замовника;
- надання інших комунікативних, рекламних та супутніх послуг, що прямо не заборонені законом;
- проведення рекламних кампаній, маркетингових кампаній
- виробництво рекламних і споживчих фоторобіт;
- Посередництво та організація взаємодії Замовника із третіми особами щодо рекламування, просування, створення рекламних матеріалів з метою популяризації бренду Замовника, інформування і продажу населенню товарів і послуг Замовника;
- обробка відеопродуктів (редагування, монтаж, перетворення з одного формату в інший, створення титрів, субтитрів тощо);
- виробництво кіно-, відеофільмів, відеороликів а також будь-яких інших аудіовізуальних творів (надалі – відеопродукти);
2. Предмет договору.
2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику послуги у сфері інформаційних технологій, а саме рекламні послуги (роботи) на платній основі відповідно до умов цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.
2.2. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких результатів, показників за підсумком надання послуг, Замовник повністю приймає майбутній результат послуг та не буде пред'являти жодних вимог, притензій до їх якості, обсягу, кількості тощо.
2.3. Відповідальність за використання результатів наданих послуг, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані внаслідок надання послуг, повністю лежить на Замовнику.
3. Умови надання послуг.
3.1. Замовник зобов'язується надавати Виконавцю за його вимогою, інформацію, документацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.
3.2. Строк (графік) надання послуг, їх деталізація, кількість, обсяг та інші умови можуть погоджуватися Сторонами з використанням засобів електронного зв'язку.
3.3. Акцептом цього Договору визнається оплата Замовником, повна або часткова, вартості відповідних послуг та означає повне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.
3.4. З моменту зарахування коштів з цього приводу Виконавця, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.
3.5. Порядок акцепту:
3.5.1. Користувач обирає послуги на сайті Виконавця та знайомиться з умовами оплати, порядок надання послуг також може бути врегульовано згідно п.3.2.
3.5.2. Після вибору послуги Замовник оформляє заявку (бриф) на послугу або відразу переходить до етапу здійснення оплати.
3.5.3. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору неприпустима, якщо інше не передбачено та не погоджено Сторонами.
3.5.4. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем підтвердження надання послуг у погодженому Сторонами обсязі, кількості, якості. Погоджені Сторонами та надані послуги не можуть вважатися такими, що мають недоліки, неналежно надані через суб'єктивне бачення, оцінку результатів з боку Замовника.
4. Права та обов'язки Виконавця
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату у розмірах та строки, передбачені цим Договором та відповідними послугами.
4.1.3. Залучати третіх осіб до надання Послуг за цим Договором. У випадку залучення третіх осіб, Виконавець є відповідальним за результати наданих ними Послуг. Виконавець гарантує, що особи, які залучаються для надання Послуг за цим Договором, не розголошуватимуть та не використовуватимуть інформацію та матеріали, отримані від Замовника. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за наслідки розголошення та використання інформації та матеріалів, переданих Замовником, залученими третіми особами.
4.1.4. Відмовити шляхом повідомлення Замовнику у надані послуг частково або повністю, якщо надані Замовником матеріали не відповідають вимогам законодавства або у випадку наявності у Замовника заборгованості перед Виконавцем. Виконавець не несе відповідальності за можливі збитки Замовника, спричинені такими діями.
4.2. Виконавець зобов'язується:
4.2.1. Надавати Замовнику послуги в обсязі відповідно до цього Договору.
4.2.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання послуг, їх якості та змісту, про права та обов'язки Замовника при отриманні послуг.
4.2.3. Зберігати конфіденційність інформації, яка стала відомою при виконанні зобов'язань за цим Договором.
5. Права та обов'язки Замовника.
5.1. Замовник має право:
5.1.1. Отримати послуги належної якості відповідно до Договору.
5.2. Замовник зобов'язується:
5.2.1. Замовник зобов'язується надавати Виконавцю за його вимогою та у визначень ним рядків та спосіб, матеріали, інформацію та документацію, необхідну для надання за цим Договором та Додатками, що є її невід'ємною частиною
5.2.2. Приймати надані Послуги відповідно до умов цього Договору та підписувати відповідні Акти прийому-передачі наданих Послуг (виконаних робіт).
5.2.3. Своєчасно вносити плату за Послуги у розмірах та у строки, встановлені цим Договором.
5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.
6. Вартість послуг та порядок оплати.
6.1. Загальна вартість послуг, що надається Замовнику за цим Договором, становить загальну суму оплачених Замовником послуг.
6.2. Вартість конкретної Послуги визначається Виконавцем, інформармація про які розміщується на Сайті Виконавця або повідомляється менеджером компанії Виконавця в порядку передбаченому п.3.2.
6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.
6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Замовником за послуги, якщо до моменту звернення Замовника розпочав їх виконання.
7. Відповідальність Сторін.
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ ТА ВСІ ЗВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ЯВНИХ АБО ПОДРЯЗУМОВАНИХ ГАРАНТІЙ. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, В ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИГОДНОСТІ, ПРИГОДНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛІВ І НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, ТАКОЖ І ГАР, ТА ЩО ГАР, ІГР, Й. КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ ЗАМОВНИКА ДО ПОСЛУГ І ЗВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ.
7.3. У максимально дозволеному законодавством України мері Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо чи опосередковано упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язаних а) з доступом Замовника до Послуг та їх використання або неможливість такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, у тому числі ганебною, образливою або незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Замовника чи інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів США (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Замовника за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.
7.4. Замовник погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.
7.5. Замовник погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, має бути переданий до суду протягом строку позовної давності у розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, інакше така підстава вважається недійсною.
7.6. Замовник погоджується з тим, що у разі недотримання Замовником п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату своєчасно, Виконавець має право не лише призупинити надання послуг, але й припинити цей Договір на підставі п. 9.1.3 цього Договору.
8. Форс-мажор.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, на яку він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.
8.3. Сторона, для которой наступил Форс-мажор, обязуется немедленно уведомить другую Сторону и предоставить подтверждающие Форс-мажор документы.
8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.
8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.
9. Припинення Договору.
9.1. Дія цього Договору припиняється:
9.1.1. По згоді сторін;
9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договіру.
9.1.3. У разі порушення Замовником умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 12.1 цього Договору.
9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
10. Обробка персональних даних.
10.1. Замовник підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Виконавця "Клієнти", у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних.
10.2. Замовник підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.
11. Термін дії Оферти.
11.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.
11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначено безпосередньо в тексті зміненої Оферти.
12. Інтелектуальна власність.
12.1. Сторони зазначають, що в разі створення за відповідним Додатком до цього Договору об'єкту інтелектуальної власності, всі виключні майнові права на створені об'єкти інтелектуальної власності належать Виконавцю інтелектуальної власності). До майнових прав на створені об'єкти інтелектуальної власності належать усі права, передбачені ст. 15 ЗУ «Про авторське право та суміжні права», чинного на момент укладання договору.
12.2. Термін дії виключних майнових авторських прав на Результати наданих послуг - термін, зазначений як термін дії авторських прав згідно ч.2 ст.28 , Закону України «Про авторське право і суміжні права», у редакції, чинній на дату укладення Договору. Способи використання Результатів наданих послуг - всі способи, зазначені в ст.15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», у редакції, чинній на дату укладення Договору.
12.3. Разом з необхідними для надання послуг матеріалами, Замовник надає Виконавцю права на використання всіма способами, передбаченими законодавством України, на територію всього світу, з метою надання послуг за цим Договором.
13. Прикінцеві положення.
13.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.
13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований та діє згідно із законодавством України.
13.3. З огляду на п. 12.2. цього Договору, місцем вчинення цієї угоди та місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце реєстрації Виконавця, зазначене у ст. 14 цього Договору.
13.4. Акцептуючи цю Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.
13.5. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення та зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.
13.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.
13.7. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
14. Реквізити Виконавця.
ТОВ «ТЕЛЕГРАМ ЕДЖЕНСІ»
Адреса: 47201, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Зборів, вул.Хмельницького Б., будинок 56И
Тел: +380631339561
Telegram: @tlgrm_agency